گچ گچبری مقاله عکس فیلم

ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﮔﭻ و ﺑﻌﺪ از ﮔﭻ ﮔﯿﺮی‬ ‫ﮔﭻ

نویسنده :
تاریخ:1392/01/14-10:38

‫ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﮔﭻ و ﺑﻌﺪ از ﮔﭻ ﮔﯿﺮی‬ ‫ﮔﭻ


وﺳﯿﻠﻪء ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﻨﺪهء ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺖ.‬
 ‫ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﮔﭻ :‬ ‫‪ ‬ﺑﻌﻠﺖ واﮐﻨﺸﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ آب و ﮔﭻ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﻮﺟﺐ آزاد ﺷﺪن ﮔﺮﻣﺎ‬ ‫ﻣﯽ ﺷﻮد. اﯾﻦ ﮔﺮﻣﺎ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻮده و ﺑﻌﺪ از 42 ﺳﺎﻋﺖ از ﺑﯿﻦ‬ ‫ﻣﯽ رود.‬ ‫‪ ‬ﮔﭻ ﺧﻮد را , ﺑﺎ ﭼﯿﺰی ﻧﭙﻮﺷﺎﻧﯿﺪ.‬ ‫‪ ‬ﭘﺲ از ﮔﭻ ﮔﯿﺮی, ﮔﭻ ﺑﺼﻮرت ﻣﺮﻃﻮب و ﺗﺎ ﺣﺪودی ﮔﺮم ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ‬ ‫و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﮐﺎﻣﻼ" ﺧﺸﮏ ﻧﺸﻮد ﺗﻤﺎم ﻗﺪرت و اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺧﻮد را ﺑﺪﺳﺖ‬ ‫ﻧﻤﯽ آورد.‬ ‫‪ ‬ﮔﭻ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ آن و ﺷﺮاﯾﻂ ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ ﻣﺤﯿﻂ , 3-1 روز ﻃﻮل ﻣﯽ‬ ‫ﮐﺸﺪ ﺗﺎ ﮐﺎﻣﻼ" ﺧﺸﮏ ﺷﻮد.‬ ‫‪ ‬ﯾﮏ ﻗﺎﻟﺐ ﮔﭽﯽ ﻣﺮﻃﻮب , ﺗﯿﺮه و ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی رﻧﮓ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ و‬ ‫در دق ﺻﺪای ﮔﻨﮓ دارد و ﺑﻮی رﻃﻮﺑﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ. در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﮔﭻ‬ ‫ﺧﺸﮏ , ﺳﻔﯿﺪ و ﺑﺮاق ﺑﻮده و در دق ﺻﺪای ﮐﺎﻣﻼ" واﺿﺤﯽ داﺷﺘﻪ و‬ ‫ﺑﺪون ﺑﻮ و ﻣﺤﮑﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.‬ ‫‪ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﻮرم, ﻋﻀﻮ داﺧﻞ ﮔﭻ را ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳﻄﺢ ﻗﻠﺐ ﺧﻮد‬ ‫ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.‬

ادامه مطلب به صورت PDF را از آدرس زیر دانلود فرمایید :


http://s1.picofile.com/file/7705136555/mazgach.pdf.html
نوع مطلب : گچ در پزشکی 

نكات مهم در مورد گچ گیری در شكستگی

نویسنده :
تاریخ:1392/01/8-00:01

نكات مهم در مورد گچ گیری در شكستگی

وقتی دست یا پا را گچ می‌گیرند

گچ گرفتن به منظور نگه داشتن و حفظ قسمتی از بدن است که صدمه خورده باشد. قالب گچ گیری مانع از حرکت قسمت صدمه دیده می شود تا آن که آن قسمت بتواند سریع تر بهبود یابد. گچ گیری برای استخوان شکسته، پیچ خوردن یا پاره شدن رگ و پی و تاندون به کار می رود.

گچ گرفتن دست

گچ یک وسیله بی حرکت کننده خارجی است که هدف از آن بی حرکت کردن شکستگی های جا اندازی شده، اصلاح بد شکستگی ها و حمایت از مفاصل ضعیف می باشد.

 

انواع گچ گیری

1- گچ چسبی یا پلاستر که خوب به اندام قالب گیری می شود، ولی حداقل 24 ساعت طول می کشد تا کاملا خشک شود. همانطور که گچ گیری خشک می شود، شما احتمالاً احساس گرم شدن در ناحیه صدمه دیده خواهید داشت.
2- قالب گچ فایبر گلاس که سریع تر خشک می شود، محکم تر، ولی گران تر است.
3- گچ گیری اسپیلینت (Splint) یا نیم قالب که در موارد ورم دور محل صدمه دیده به کار می رود. وقتی ورم فروکش کند، پزشک ممکن است نیم قالب گچ را با یک قالب گچ کامل تعویض کند.
4- گچ تنه (اسپیکا) : این نوع قالب در بعضی انواع شکستگی های استخوان ران و جراحی های مفصل ران در کودکان (مانند کودکان مبتلا به دررفتگی مادرزادی لگن) استفاده می شود.
در گچ دست و بازو، اگر انگشتان و مچ دست بیمار جمع شده و قادر به باز کردن آن ها نباشد و بی حسی یا گزگز شدن وجود داشته باشد می تواند از علائم قطع خون رسانی به دست باشد که باید هر چه سریع تر به پزشک مراجعه کرد

خشک شدن گچ

محکم شدن قالب گچ 15 تا 20 دقیقه طول می کشد، اما اگر کاملا خشک نشود، استحکام لازم را ندارد.

خشک شدن کامل 24 تا 72 ساعت طول می کشد که در طی این زمان باید:

- جهت بلند کردن و جابجایی گچ، از کف دست استفاده شود تا فشار انگشتان آن را فرو رفته نکند.

- روی قالب هیچ پوششی نباشد تا سریع تر خشک شود.

- می توان از پنکه یا لامپ های گرمایی جهت سریع تر خشک شدن ناحیه استفاده کرد.

مراقب باشید گچ مرطوب روی سطوح خیلی سفت یا لبه های تیز قرار نگیرد.

 

تسکین درد

- عضو را بی حرکت کرده و با چند بالش بالاتر از سطح قلب قرار دهید.

- از کیسه یخ در کنار محل شکستگی استفاده کنید، اما مواظب باشید گچ مرطوب نشود.

- از داروهای مسکنی که پزشک تجویز کرده استفاده نمایید.

-  اگر درد به علت ورم و فشار بر روی پوست است، با بالاتر قراردادن اندام، ورم و فشار را کم کنید.

- اگر درد بسیار شدید بوده و با این روش ها درمان نشد، به پزشک مراجعه کنید.
 

حفظ عملکرد طبیعی بدن

- تمام مفاصل و اندام های سالم را ورزش دهید تا ضعیف نشوند.

- جهت پیشگیری از ضعیف شدن عضلات در گچ و برای خون رسانی بهتر، هر ساعت یکبار این عضلات را 5 تا 10 ثانیه سفت و سپس شل کنید و انگشتان عضو را باز و بسته کنید.

- انگشتان اندام در گچ را از نظر رنگ، حس،حرکت و گرمی کنترل کنید، چون نشانه خون رسانی و سلامت عصبی اندام است.

در گچ دست و بازو، اگر انگشتان و مچ دست بیمار جمع شده و قادر به باز کردن آن ها نباشد و بی حسی یا گزگز شدن نیز وجود داشته باشد می تواند از علائم قطع خون رسانی به دست باشد که باید هر چه سریع تر به پزشک مراجعه کرد.
بالاتر قراردادن عضو گچ گرفته باعث پیشگیری از ورم، درد و قطع خونرسانی به عضو می شود

زخم فشاری

نقاط مستعد زخم فشاری در قالب های گچی پا شامل پاشنه، قوزک، پشت پا و کشک زانو و در قالب های دست، آرنج و مچ می باشد.

- در صورت وجود درد شدید در نقاط مستعد، بوی بد و مرطوب شدن گچ با ترشحات داخلی به پزشک مراجعه کنید.

- تکه های گچ چسبنده به پوست را بلافاصله پس از گچ گیری از روی پوست بردارید تا به داخل قالب نلغزند.

- در صورت خارش پوست داخل گچ، با گرفتن سشوار سرد از لبه های قالب به داخل آن، خارش را کم کنید.

- در صورت شکسته شدن قالب، خودتان اقدام به اصلاح آن نکنید و به پزشک مراجعه نمایید.

- اگر بیمار ناتوان است، هر دو ساعت یک بار او را تغییر وضعیت دهید تا دچار زخم بستر نشود.

- بالاتر قراردادن عضو گچ گرفته مراقبت بسیار مهمی است که باعث پیشگیری از ورم، درد و پیشگیری از قطع خونرسانی به عضو می شود.
گچ پا

مراقبت از خود

- در گچ پا، حین راه رفتن نباید وزن بدن را روی عضو آسیب دیده اعمال کرد، مگر با اجازه پزشک و استفاده از دمپایی های مخصوصی که سطح پهن و غیر لغزنده ای را برای راه رفتن فراهم می کنند و می توان آن ها را از فروشگاه های لوازم پزشکی تهیه کرد.

- حین راه رفتن می توان گچ دست را با باند یا پارچه ای از گردن آویزان نمود، اما نباید فشار زیادی روی اعصاب گردن وارد شود. پس باید به فواصل استراحت کرده و دست را بالا نگه داشت و نیز گره پارچه نباید روی مهره های گردن بسته شود.

- گچ را به مدت طولانی با پلاستیک نپوشانید، چون باعث تعریق و مرطوب شدن گچ می شود.

- جهت جلوگیری از ترک خوردن و ناصاف شدن گچ، تا خشک شدن کامل بهتر است بیمار روی تشک سفت قرار گیرد.

- جهت سریع تر خشک شدن می توان از لامپ های گرمایی استفاده کرد.

- طی خشک شدن نباید زیر سر و شانه ها بالش قرار داد، زیرا باعث فشار به قفسه سینه می شود.

- جهت جلوگیری از آلودگی گچ با ادرار و مدفوع، قبل از هر بار دفع یک پلاستیک خشک و تمیز زیر محل مخصوص دفع قالب گچی قرار دهید و لبه های آن را به طرف بیرون برگردانید.

- پوست در تماس با لبه گچ را روزانه از نظر زخم بررسی کرده و با انگشتان ماساژ دهید.
احساس حبس شدن در فضای تنگ و بسته باعث اضطراب کودک می شود که حمایت نزدیکان می تواند به او آرامش دهد

- ممکن است کودک دچار کند شدن حرکات گوارشی، تهوع و استفراغ شود که باید به پزشک اطلاع داد.

 

برداشتن گچ

- پس از برداشتن گچ فعالیت های عضو و اعمال وزن روی آن را تدریجا شروع کنید، چون عضو سفت و ضعیف است.

- در صورت وجود ورم، عضو را بالاتر از سطح قلب قرار دهید.

- به دلیل وجود سلول های پوستی مرده، پوست خشک و پوسته پوسته است و سریعا زخم می شود، پس آن را نخارانید، به آرامی شسته و با محلول های نرم کننده مرطوب کنید.

 

در این شرایط به پزشک مراجعه کنید

- انگشتان دست یا پایتان به رنگ کبود یا خاکستری درآمده باشد.

- حرکت دادن انگشتان دست یا پایتان سخت شده است.

- احساس می کنید محل گچ گرفتگی تنگ شده و فشار می آورد.

- دست ها یا پایتان بی حس شده، یا سوزن سوزن می شود.

- زیر گچ گرفتگی احساس فشار یا سوزش می کنید.

- از ناحیه گچ گرفتگی، بوی بدی به مشام می رسد.

- ناحیه گچ گرفته درد دارد و شدیدتر می شود.

- تبی بالاتر از 38 درجه سانتیگراد دارید.


نوع مطلب : گچ در پزشکی 

تعبیر خواب گچ

نویسنده :
تاریخ:1392/01/7-14:51

تعبیر خواب گچ


محمد بن سیرین گوید : دیدن گچ درخواب جنگ و خصومت است. اگر دید گچ فروخت تاویلش بد است.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : گچ چه خشک باشد و چه تر و چه محلول، گرفتاری و مشکلات زندگی است. ابن سیرین نقل کرده است که گچ در در خواب ها ی ما جنگ است و خصومت و دشمنی. کلا گچ چیزی است که استفاده از آن در خواب ابتلا و گرفتاری دست و پاگیر ایجاد می کند و بد نامی و رسوائی تلقی می شود. اگر ببینید مقداری گچ در حیاط خانه شما ریخته مشکلی در زندگی خانوادگی شما پدید می آید که اثرش چندی باقی می ماند و این مشکل طوری است که حتی در نزدیک شدن به آن تردید دارید. اگر در خواب ببینید که گچ درست می کنید یعنی ببینید که گچ را با آب محلول می نمائید که به دیوار بکشید یا در بنائی به کار ببرید خودتان برای خود مشکلی به وجود می آورید. اگر ببینید لباس شما از گچ سفید شده پشت سر شما بد می گویند و به شما تهام می زنند. اگر دستتان به گچ آلوده شده باشد دست به کاری خلاف می زنید که نمی توانید از دیگران مخفی نگه دارید و همه از آن آگاه می شوند. روی هم رفته دیدن گچ در خواب چندان خوب نیست مگر این که ببینید دیگری اتاق شما را با گچ سفید می کند بی آن که شما در انجام این کار دخالت داشته باشید و حتی به آن نزدیک شوید در این صورت خواب شما می گوید کسی شما را با گچ سفید می کند بی آن که شما در انجام این کار دخالت داشته باشید و حتی به آن نزدیک شوید در این صورت خواب شما می گوید کسی با به خطر انداختن نام و جان خود آبروی شما را حفظ می کند و به شما سود و بهره می رساند.

آنلی بیتون میگوید :

۱ـ اگر خواب ببینید دیوارها را گچ کاری می کنید ، علامت آن است که به پیروزی قطعی در زندگی دست نخواهید یافت .

۲ـ اگر خواب ببینید گچ بر روی شما می ریزد ، علامت آن است که با مصیبتی تمام و کمال رو در رو خواهید شد .

۳ـ اگر خواب ببینید گچ کاران مشغول کار هستند ، علامت آن است که به حد کافی درآمد خواهید داشت تا بتوانید آسوده زندگی کنید .


نوع مطلب : گچ در پزشکی 

مراقبت از اندام گچ گیری شده

نویسنده :
تاریخ:1392/01/7-14:45

مراقبت از اندام گچ گیری شده چگونه است


اسامی گچ و آتل برگردان دو کلمه Cast و Splint هستند.

هدف اصلی استفاده از گچ یا آتل حمایت از استخوان آسیب دیده، مفصل صدمه دیده و دیگر بافتهای اندام است. آنها درد و تورم اندام را کاهش داده و موجب کم شدن اسپاسم عضلات میشوند. بیشترین مورد استفاده گچ و آتل در درمان پیچ خوردگی مفاصل و بیحرکت کردن شکستگی ها است
آتل یا اسپلینت در واقع یک گچ نصفه است، بنابراین در اندامی که احتمال دارد تورم پیدا کند یا تورم آن بیشتر شود از آن استفاده میشود.

هم آتل و هم گچ باید طول کافی را داشته باشند. این طول باید به اندازه ای باشد که بتواند یک مفصل در بالای محل شکستگی و یک مفصل در پایین محل شکستگی را بیحرکت نگه دار
گاهی اوقات در روزهای اول بعد از شکستگی، چون اندام متورم است برای بیحرکت کردن محل شکستگی ار آتل استفاده میشود و بعد از چند روز که تورم اندام کاهش پیدا کرد آتل با یک Cast تعویض میشود. گاهی اوقات بعد از گچ گیری و با گذشت چند روز تا چند هفته به علت کاهش بیشتر تورم اندام، ممکن است گچ شل شود. در این حال بهتر است گچ باز شده و گچ دیگری که فیت اندام است تهیه شود. در بعضی مواقع بعد از اینکه شکستگی جوش خود گچ باز شده و بجای آن از یک آتل استفاده میشود تا بیمار بتواند در طول روز چند بار آن را درآورده و حرکاتی را برای اندام انجام داده و دوباره آنرا ببندد.


جلوگیری از تورم اندام بدنبال گچ گیری پا

       مراقبت از اندام گچ گیری شده

گاهی اوقات در 3-2 روز اول بعد از گچ گیری ممکن است تورم اندام بیشتر شده و بیمار احساس کند گچ سفت شده و به اندامش فشار وارد میکند. برای ممانعت از این وضعیت باید به نکات زیر توجه کرد :

    *  باید در چند روز اول بعد از گچ گیری دراز کشیده و یک یا چند بالشت زیر اندام طوری قرار داد که ساق یا ساعد بالاتر از سطح قلب بیمار قرار بگیرد. با این کار خون و مایعات از اندام به طرف قلب بازگشت کرده و تورم کم میشود. در صورت ایجاد تورم هم میتوان با این اقدام تورم را کم کرد.

    *  انگشتان دست یا پای شکسته شده را مکرراً حرکت بدهید.

    *  مقداری یخ خرد شده را در یک کیسه پلاستیکی خشک قرار داده و آنرا در روی گچ یا آتل در محل ضایعه دیده قرار دهید.

مراقبت از اندام گچ گیری شده

بروز علائم زیر بعد از گچ گیری اندام نشانه خطر است

در صورت بروز علائم زیر باید به پزشک معالج خود مراجعه کنید

    * افزایش درد یا تورم اندام و احساس سفت شدن گچ یا آتل

    * احساس بیحسی یا سوزن سوزن شدن در دست یا پا به علت فشار گچ یا آتل

    * احساس سوزش در پوست زیر گچ

    * تورم دست یا پا که در پایینتر از محل گچ یا آتل قرار دارد

    * از دست دادن توانایی حرکت انگشتان دست یا پا

این علائم میتوانند نشانه فشار بیش از حد گچ بر روی اندام باشند. این فشار اگر از حدی بیشتر شود بسیار خطرناک بوده و میتواند مانع خونرسانی به اندام و سیاه شدن آن شود. در این موارد پزشک معالج گچ را در تمام طولش از سطح تا روی پوست، برش داده و لبه های برش را از هم باز میکند. بدین ترتیب گچ گشادتر میشود. گاهی مواقع لازم است تا گچ بطور کامل باز شود

با انجام یک آزمایش ساده میتوان مشخص کرد که آیا گچ بیش از اندازه سفت بوده و به عروق اندام فشار وارد میکند یا خیر. برای اینکار با انگشت شست و سبابه دست سالم، ناخن یکی از انگشتان اندامی را که در گچ است فشار میدهیم تا رنگ آن از صورتی به سفید تغییر یابد. با رها کردن ناخن باید رنگ آن مجددا و به سرعت از سفید به صورتی برگردد. در صورتی که این بازگشت رنگ به کندی صورت گیرد نشانه اختلال عروقی اندام است. میتوان این بازگشت رنگ ناخن را در دو اندام مقایسه کرد تا بهتر به اختلال احتمالی آن پی برد.

برش دادن فقط قسمتی از گچ کافی نیست. همچنین برش دادن گچ ولی باقی ماندن ویبریل یا پانسمان روی پوست و زیر گچ هم درست نیست و ممکن است موجب باقی ماندن فشار بر روی اندام شود. گاهی اوقات پانسمانی که روی زخم بیمار گداشته میشود اگر دور تا دور اندام باشد میتواند با خون ناشی از خونریزی از زخم آغشته شده و پس از خشک شدن، سفت شده و مثل گچ دور اندام را گرفته و اندام را تحت فشار قرار دهد. در این موارد پانسمان هم مانند گچ عمل کرده و میتواند خطرناک باشد.

 

از دیگر عوارض گچ و آتل فشار موضعی آن به بعضی قسمت های برجسته تر پوست است. بطور مثال هم گچ و هم آتل اندام تحتانی میتواند به قوزک ها و یا به پوست سر استخوان فیبولا فشار آورد. چون پوست این قسمت ها مستقیما بر روی استخوان قرار داشته و برجسته تر هم هست فشار بر آنها میتواند موجب کاهش جریان خون موضعی در این نواحی شود. این کاهش جریان خون در ابتدا موجب قرمزی و احساس سوزش موضعی میشود و بعد از مدتی درد ایجاد شده و بعد از آن پوست میمیرد و سیاه میشود. بنابراین هرگونه احساس سوزش یا درد در زیر گچ یا آتل باید به اطلاع پزشک رسانده شود.

مشکل دیگر گچ و آتل اینست که بروز عفونت در زیر آنها قابل ردیابی نیست. ایجاد هر گونه عفونت در زیر گچ یا آتل بخصوص در پوست، موجب بروز درد و سوزش میشود. پس احساس درد و سوزش باید هشداری باشد که در صورت ایجاد بیمار به پزشک مراجعه کند. وارد کردن اجسام خارجی به زیر گچ و آتل برای خاراندن پوست موجب افزایش احتمال بروز زخم و عفون آن میشود.

منبع:
http://www.iranorthoped.ir/fa/news/1407
نوع مطلب : گچ در پزشکی 

گچ مینِروا

نویسنده :
تاریخ:1392/01/7-14:45

    گچ مینِروا  Minerva cast

گچ مینِروا  Minerva cast

 

 

 گچ مینروا نوعی روش گچ گیری است که سر و تنه بیمار در یک قالب گچی قرار میگیرد.

گچ مینروا در درمان تورتیکولی و شکستگی های گردن بکار برده میشود.

در این روش گچ گیری دور تا دور تمام سر بیمار (بجز صورت و گوش ها) و تنه بیمار با گچ پوشانده میشود. امروزه بدلیل پیشرفت تکنیک های جراحی کمتر از گچ مینروا استفاده میشود.

 http://www.iranorthoped.ir/fa/news/1843نوع مطلب : گچ در پزشکی 

درست کردن گچ برای نقاشی کودک

نویسنده :
تاریخ:1392/01/7-14:45

درست کردن گچ برای نقاشی کودککودکان علاقه زیادی به نقاشی با گچ دارند ولی گچ صنعتی می تواند برای آنها مضر باشد، پس بهتر است خودتان آن را درست کنید.

به همراهِ فرزندتان این گچ‌ها را  با استفاده از موادِ بی‌ضرر و طبیعی درست کنید؛ کودکتان از نقاشی با آن‌ها لذت خواهد برد! 

مواد لازم: 
  • 5 عدد پوسته تخم مرغ
  • یک قاشق غذاخوری آرد
  • یک قاشق غذاخوری آبِ جوش
  • رنگ خوراکی
 
طرزتهیه: 
  1. پوسته‌های تخم مرغ را با صابون آنتی باکتریال خوب بشویید. آن‌ها را خشک کنید. وقتی کامل خشک شدند، آن‌ها را با آسیاب پودر کنید. 
  2. در کاسه‌ای آرد و آبِ گرم را با هم مخلوط کنید. یک قاشق از پودر پوسته تخم مرغ را به آن بیافزایید تا به مخلوط قوام بدهد. سپس رنگ را به آن بیافزایید و خوب هم بزنید تا به طور کامل در آن پخش شود. 
  3. در نهایت خمیرِ به دست آمده را به شکل لوله‌ای درآورید و در یک کاغذ یا حوله بپیچانید و تا 3 روز در آن قرار دهید تا خشک شود. گچ‌های شما حاضرند، آن‌ها را در قطعات دلخواه بشکنید.
منبع :
http://www.parsegard.com/childchildcare/%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%DA%AF%DA%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%DA%A9.htmlگچ اسپایکا

نویسنده :
تاریخ:1392/01/7-14:45

   گچ اسپایکا


گچ اِسپایکا  Spica cast

 

نگارش های دیگر : گچ اسپیکا

 گچ اسپایکا نوعی قالب گچی است که دور تا دور تنه و هر دو ران بیمار را میگیرد.

گچ اسپایکا نوعی گچ نیست بلکه نوعی روش گچ گیری است.

از گچ اسپایکا در درمان دررفتگی مادرزادی سر استخوان ران و درمان شکستگی های ران بچه ها استفاده میشود.

 

منبع : http://www.iranorthoped.ir/fa/mansouri

 نوع مطلب : گچ در پزشکی 

گچ و آتل چگونه بکار برده میشوند

نویسنده :
تاریخ:1392/01/7-14:45

گچ و آتل چگونه بکار برده میشوند

گچ برگردان کلمه Cast  در زبان انگلیسی است.
هدف اصلی استفاده از گچ حمایت از استخوان آسیب دیده، مفصل صدمه دیده و دیگر بافتهای اندام است. بیشترین مورد استفاده گچ در درمان پیچ خوردگی مفاصل و بیحرکت کردن شکستگی ها است.

 
جنس گچی که برای گچ گیری اندام بکار برده میشود چیست

مواد اولیه ای که برای درست کردن cast از آن استفاده میشود گچ ( همان ماده اولیه گچ ساختمانی) یا فایبرگلاس است. این مواد معمولا بصورت نوارهای پهنی به عرض های 20-15-10 سانتیمتر و به طول حدود 2-1.5 متر تهیه شده که به دور یک لوله پلاستیکی به اندازه یک مداد پیچیده شده اند.

گچ در واقع سولفات کلسیم نیمه هیدراته است و وقتی با آب ترکیب میشود بطور کامل هیدراته میشود. ترکیب گچ با آب از لحاظ شیمیایی یک واکنش اگزوترمیک Exothermic است یعنی حرارت آزاد میکند به همین علت در حین گچ گیری بیمار احساس میکند اندامش گرم میشود. گچ را بطور مستفیم و ساده استفاده نمیکنند بلکه نوارهای پارچه ای که بافت شل و بخصوصی داشته و شبیه باند های پانسمان است از قبل در کارخانه سازنده آن، به گچ و بعضی مواد دیگر آغشته شده و بصورت نوارهایی به طول حدود دو متر و عرض های 20-15-10 سانتیمتر درامده و این نوارها را به دور لوله های پلاستیکی پیچانده و بصورت رول در میاورند.

 
روش گچ گیری چیست

قبل از گچ گیری برای اینکه گچ در تماس مستقیم با پوست بیمار نباشد، همچنین برای ممانعت از چسبیدن گچ به موهای بیمار ابتدا روی اندام را یک جوراب نخی مخصوص بنام استاکینت stockinet میکشند. گاهی اوقات بجای استفاده از استاکینت روی اندام را با نوار پنبه ای میپوشانند. این نوارهای پنبه ای در واقع شیت های پنبه ای به طول حدود دو متر و عرض 20-10 سانتیمتر و کلفتی چند میلیمتر هستند که آنها را بصورت رول پیچیده اند. به این رول های پنبه ای ویبریل هم میگویند. وقتی پزشک معالج حدس میزند که ممکن است تورم اندام در گچ بیشتر شود معمولا از ویبریل بیشتری در دور اندام استفاده میکند تا فاصله گچ و پوست بیشتر شده و جا برای تورم احتمالی اندام در زیر گچ وجود داشته باشد.

ابتدا اندامی که باید گچ گیری شود در وضعیت مناسب قرار گرفته و به توسط همکار پزشک نگه داشته میشود. سپس پزشک معالج رول گچی را مدت کوتاهی در یک لگن محتوی آب قرار میدهد تا گج با آب خیس شود و سپس نوار گچی خیس شده را دورادور اندام میپیچد. پیچاندن گچ به دور اندام نباید با فشار باشد تا اندام زیر گچ تحت فشار قرار نگیرد.

این نوار پس از چند دقیقه سفت و محکم شده و گج یا فایبرگلاس بصورت یک قالب دور تا دور اندام را میگیرد. سفت و محکم شدن کامل نوار گچی به حدود چند شبانه روز و نوار فایبرگلاس به یک ساعت زمان نیاز دارد. در این مدت باید روی گچ پوشانده نشود تا زودتر خشک شود.


منبع :
http://www.iranorthoped.ir/fa/news/1412


گچ فایبرگلاس - پانوع مطلب : گچ در پزشکی 

گچ پلاستیکی یا فایبرگلاس چیست

نویسنده :
تاریخ:1392/01/7-14:45

گچ پلاستیکی یا فایبرگلاس چیست


گچ فایبرگلاس که به آن گچ پلاستیکی هم میگویند ماده ای است که از آن برای گچ گیری Casting اندام آسیب دیده استفاده میشود.

میدانیم که یکی از راه های بیحرکت کردن شکستگی ها و دیگر آسیب های اندام استفاده از گچ گیری است. در عمل گچ گیری اطراف اندام با لایه هایی از گچ پوشانده میشود و به این ترتیب یک قالب سفت و محکم در اطراف اندام تشکیل شده که مانع از حرکت آن و در نتیجه مانع از حرکت استخوان ها میشود. این قالب در عمل مانند یک اسکلت خارجی عمل میکند یعنی همان خاصیتی که در جانداران سخت پوست وجود دارد.

جنس قالبی که در اطراف اندام درست میشود معمولا از گچ است و به همین خاطر به آن قالب گچی Plaster cast یا به اختصار گچ میگویند. پس در واقع ساختمانی که در اطراف اندام ایجاد میشود قالب Cast نام دارد. در زبان انگلیسی بیحرکت کردن اندم با این قالب را قالب گیری Casting میگویند ولی در زبان فارسی لفظ گچ گیری برای آن معمول شده است.

امروزه استفاده از گچ Plaster برای درست کردن این قالب ها بتدریج کمتر شده و جای خود را به فایبرگلاس داده است.

فایبرگلاس یک ماده کامپوزیت Composite بوده که از فیبرهای شیشه و یک رزین تشکیل شده است. این ماده در عین سبکی بسیار مقاوم بوده و به همین علت جانشین مناسبی برای گچ است. برای استفاده در پزشکی فایبرگلاس بصورت نوارهایی با عرض های متفاوت تهیه میشود و پزشک معالج با پیچاندن این نوارها به دور اندام یک قالب محکم و سبک را در اطراف آن ایجاد میکند.


منظور از گچ پلاستیکی همان قالب فایبرگلاس است که پزشک در اطراف اندام ایجاد میکند. این قالب ها از قالب های گچی معمولی سبک تر و مقاوم تر هستند. خلل و فرج بیشتر داشته و اجازه میدهند هوا بهتر به پوست اندام برسد. مانع عبور اشعه ایکس نمیشوند و میتوان در حالیکه در اطراف اندام قرار دارند از آن اندام رادیوگرافی به عمل آورد. مشکل نوارهای فایبرگلاس برای تهیه قالب، یکی گرانی آن در مقایسه با گچ و دیگری مشکل بودن شکل دهی به آن در بعضی مناطق بدن است. با این وجود به علت منافع زیاد آن در عمل و بتدریج فایبرگلاس جای گچ را در تهیه قالب های اطراف اندام میگیرد.

فایبرگلاس - گچ پلاستیکیمنبع :
 http://www.iranorthoped.ir/fa/news/474
نوع مطلب : گچ در پزشکی 

گچ و آتل (اسپلینت) به چه صورت برای درمان شکستگی ها استفاده میشوند

نویسنده :
تاریخ:1392/01/7-14:45

گچ و آتل (اسپلینت) به چه صورت برای درمان شکستگی ها استفاده میشوند


اسامی گچ و آتل برگردان دو کلمه Cast و Splint هستند.
هدف اصلی استفاده از گچ یا آتل حمایت از استخوان آسیب دیده، مفصل صدمه دیده و دیگر بافتهای اندام است. آنها درد و تورم اندام را کاهش داده و موجب کم شدن اسپاسم عضلات میشوند. بیشترین مورد استفاده گچ و آتل در درمان پیچ خوردگی مفاصل و بیحرکت کردن شکستگی ها است.
آتل یا اسپلینت در واقع یک گچ نصفه است، بنابراین در اندامی که احتمال دارد تورم پیدا کند یا تورم آن بیشتر شود از آن استفاده میشود.

 
گچ گیری اندام به چه معنا است

یکی از روش های بیحرکت کردن شکستگی بعد از جااندازی آن استفاده از گچ گیری است. نام اصلی و درست این روش Cast است و چون اولین بار از گچ ( این ماده همان گچ ساختمانی است که مواد دیگری را برای بهبود کارکرد به آن اضافه کرده اند) برای این کار استفاده شد در زبان فارسی به گچ گیری معروف شده است. امروزه در بسیاری از موارد از مواد جدیدتری مانند فایبرگلاس برای Cast استفاده میشود با این حال برای سهولت، ما از عبارت گچ و گچ گیری بجای Cast استفاده میکنیم.
مصطلح است که مثلا گفته میشود پایم را گچ گرفته ام یا دکتر دستم را گچ گیری کرده است.

 
فایبر گلاس چیست

نوارهای فایبرگلاس از جنس بافته ای مخصوصی است که به نوعی رزین آغشته میشود. فایبرگلاس سبک و مقاوم است و خلل و فرج آن بیشتر از گچ است. این خلل و فرج موجب میشوند هوا بهتر به پوست اندام بیمار برسد. به عبارت دیگر اندام راحت تر تنفس میکند. همچنین فایبرگلاس کمتر از گچ مانع اشعه ایکس است و بهتر میتوان از طریق رادیوگرافی استخوان را از ورای آن دید. در عوض گچ ارزانتر است و در بعضی مناطق بدن شکل دهی به آن راحت تر است.
اندام گچ گرفته را میتوان عکسبرداری کرد و گچ یا فایبرگلاس مانع دیدن استخوان ها با رادیوگرافی نمیشود.


آتل یا اسپلینت چیست

Splint که در زبان فارسی به آن آتل میگویند در واقع یک نوع Cast است که از یک طرف باز است. مثلاً آتل ساق بصورت یک نیم استوانه فقط در پشت ساق قرار میگیرد و جلوی ساق آزاد است. آتل ممکن است به توسط پزشک با استفاده از گچ یا فایبرگلاس برای بیمار و به اندازه اندام بیمار درست شود و یا ممکن است از آتل های آماده استفاده شود.

آتل های آماده در اندازه های مختلف و از جنس پلاستیک یا مواد دیگری ساخته میشود. این آتل ها را میتوان راحت تر و سریع تر استفاده کرد. همچنین میتوان آنها را با باند های ولکرو که به آن متصل است، سفت و شل کرد و به راحتی آنها را از بدن جدا کرد.                      نوع مطلب : گچ در پزشکی 

آیا میدانید چگونه باید از گچ یا آتل خود مراقبت کنید

نویسنده :
تاریخ:1392/01/14-11:02

آیا میدانید چگونه باید از گچ یا آتل خود مراقبت کنید

اسامی گچ و آتل برگردان دو کلمه Cast و Splint هستند.
هدف اصلی استفاده از گچ یا آتل حمایت از استخوان آسیب دیده، مفصل صدمه دیده و دیگر بافتهای اندام است. آنها درد و تورم اندام را کاهش داده و موجب کم شدن اسپاسم عضلات میشوند. بیشترین مورد استفاده گچ و آتل در درمان پیچ خوردگی مفاصل و بیحرکت کردن شکستگی ها است.
آتل یا اسپلینت در واقع یک گچ نصفه است، بنابراین در اندامی که احتمال دارد تورم پیدا کند یا تورم آن بیشتر شود از آن استفاده میشود.

مراقبت از گچ و آتل

در مراقبت از گچ و آتل به نکات زیر توجه کنید

    *  گچ یا آتل را خشک نگه دارید. رطوبت گچ را ضعیف و شل میکند. گرچه ممکن است فکر کنید آب بر استحکام  و دوام فایبرگلاس تاثیری ندارد ولی خیس شدن لایه پنبه ای که بین فایبرگلاس و پوست قرار گرفته، میتواند موجب مشکلات پوستی شود. در حین حمام رفتن دو لایه پلاستیک را روی گچ یا آتل خود بپیچید تا آب به آن نفوذ نکند.

    *  اگر پزشکتان به شما اجازه راه رفتن با گچ را داده است این کار را تا موقعی که گچ شما کاملا خشک و سفت نشده است انجام ندهید. این زمان برای فایبرگلاس یک ساعت و برای گچ 3-2 روز است.

    *  اجازه ندهید ماسه یا پودری به زیر گچ شما برود.

    *  باند پنبه ای را که در زیر گچ یا آتل قرار داده شده است را بیرون نیاورید.

    *  اگر پوست شما خارش داشت چیزی را برای خاراندن در زیر گچ نبرید. این کار ممکن است پوست شما را زخمی کند و چون روی پوست بسته است احتمال عفونت آن وجود دارد و اگر عفونت کند چون محل قابل دیدن نیست ممکن است متوجه آن نشده و برای شما خطر ایجاد کند. اگر خارش مداوم بود با پزشک معالج خود تماس بگیرید.

    *  لبه های زیادی یا قسمت هایی از گچ یا آتل را بدون مشورت با پزشک، سر خود برش ندهید.

    *  پوست دور گچ یا آتل را مرتب نگاه کنید. اگر قرمز یا زخمی بود به پزشکتان اطلاع دهید.

    *  مرتب گچ یا آتل خود را نگاه کنید. اگر ترک برداشت به پزشکتان اطلاع بدهید.

    *  از گچ یا آتل خود مراقبت کنید تا آنهم از اندام شما مراقبت کند.


گچ چگونه خارج میشود

 هرگز خودتان گچ را خارج نکنید چون ممکن است در حین این کار به پوست خود صدمه زده یا فشار بیش از حد به اندامتان وارد کنید. پزشک معالج، گچ شما را با یک اره مخصوص برش میدهد تا بتواند آنرا راحت تر خارج کند. تیغه این اره ها حرکت چرخش ندارد بلکه سر جای خود میلرزد. بنابراین فقط اجسام سخت مثل گچ یا فایبرگلاس را میبرد و وقتی به پوست میرسد و با آن تماس پیدا میکند آسیبی به آن نمیزند. ممکن است شما از صدای اره بترسید ولی نگران نباشید. چون به شما صدمه ای نمیزند. کسی که گچ را خارج میکند میتواند با تماس تیغه اره به دست خودش به شما نشان دهد که اره به پوست صدمه نمیزند.

منبع :
 http://www.iranorthoped.ir/fa/news/95نوع مطلب : گچ در پزشکی ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو