گچ گچبری مقاله عکس فیلم

ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﮔﭻ و ﺑﻌﺪ از ﮔﭻ ﮔﯿﺮی‬ ‫ﮔﭻ

نویسنده :
تاریخ:1392/01/14-10:38

‫ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﮔﭻ و ﺑﻌﺪ از ﮔﭻ ﮔﯿﺮی‬ ‫ﮔﭻ


وﺳﯿﻠﻪء ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﻨﺪهء ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺖ.‬
 ‫ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﮔﭻ :‬ ‫‪ ‬ﺑﻌﻠﺖ واﮐﻨﺸﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ آب و ﮔﭻ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﻮﺟﺐ آزاد ﺷﺪن ﮔﺮﻣﺎ‬ ‫ﻣﯽ ﺷﻮد. اﯾﻦ ﮔﺮﻣﺎ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻮده و ﺑﻌﺪ از 42 ﺳﺎﻋﺖ از ﺑﯿﻦ‬ ‫ﻣﯽ رود.‬ ‫‪ ‬ﮔﭻ ﺧﻮد را , ﺑﺎ ﭼﯿﺰی ﻧﭙﻮﺷﺎﻧﯿﺪ.‬ ‫‪ ‬ﭘﺲ از ﮔﭻ ﮔﯿﺮی, ﮔﭻ ﺑﺼﻮرت ﻣﺮﻃﻮب و ﺗﺎ ﺣﺪودی ﮔﺮم ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ‬ ‫و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﮐﺎﻣﻼ" ﺧﺸﮏ ﻧﺸﻮد ﺗﻤﺎم ﻗﺪرت و اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺧﻮد را ﺑﺪﺳﺖ‬ ‫ﻧﻤﯽ آورد.‬ ‫‪ ‬ﮔﭻ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ آن و ﺷﺮاﯾﻂ ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ ﻣﺤﯿﻂ , 3-1 روز ﻃﻮل ﻣﯽ‬ ‫ﮐﺸﺪ ﺗﺎ ﮐﺎﻣﻼ" ﺧﺸﮏ ﺷﻮد.‬ ‫‪ ‬ﯾﮏ ﻗﺎﻟﺐ ﮔﭽﯽ ﻣﺮﻃﻮب , ﺗﯿﺮه و ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی رﻧﮓ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ و‬ ‫در دق ﺻﺪای ﮔﻨﮓ دارد و ﺑﻮی رﻃﻮﺑﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ. در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﮔﭻ‬ ‫ﺧﺸﮏ , ﺳﻔﯿﺪ و ﺑﺮاق ﺑﻮده و در دق ﺻﺪای ﮐﺎﻣﻼ" واﺿﺤﯽ داﺷﺘﻪ و‬ ‫ﺑﺪون ﺑﻮ و ﻣﺤﮑﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.‬ ‫‪ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﻮرم, ﻋﻀﻮ داﺧﻞ ﮔﭻ را ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳﻄﺢ ﻗﻠﺐ ﺧﻮد‬ ‫ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.‬

ادامه مطلب به صورت PDF را از آدرس زیر دانلود فرمایید :


http://s1.picofile.com/file/7705136555/mazgach.pdf.html
نوع مطلب : گچ در پزشکی شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic