گچ گچبری مقاله عکس فیلم

ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﮔﭻ و ﺑﻌﺪ از ﮔﭻ ﮔﯿﺮی‬ ‫ﮔﭻ

نویسنده :
تاریخ:1392/01/14-10:38

‫ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﮔﭻ و ﺑﻌﺪ از ﮔﭻ ﮔﯿﺮی‬ ‫ﮔﭻ


وﺳﯿﻠﻪء ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﻨﺪهء ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺖ.‬
 ‫ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﮔﭻ :‬ ‫‪ ‬ﺑﻌﻠﺖ واﮐﻨﺸﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ آب و ﮔﭻ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﻮﺟﺐ آزاد ﺷﺪن ﮔﺮﻣﺎ‬ ‫ﻣﯽ ﺷﻮد. اﯾﻦ ﮔﺮﻣﺎ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻮده و ﺑﻌﺪ از 42 ﺳﺎﻋﺖ از ﺑﯿﻦ‬ ‫ﻣﯽ رود.‬ ‫‪ ‬ﮔﭻ ﺧﻮد را , ﺑﺎ ﭼﯿﺰی ﻧﭙﻮﺷﺎﻧﯿﺪ.‬ ‫‪ ‬ﭘﺲ از ﮔﭻ ﮔﯿﺮی, ﮔﭻ ﺑﺼﻮرت ﻣﺮﻃﻮب و ﺗﺎ ﺣﺪودی ﮔﺮم ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ‬ ‫و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﮐﺎﻣﻼ" ﺧﺸﮏ ﻧﺸﻮد ﺗﻤﺎم ﻗﺪرت و اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺧﻮد را ﺑﺪﺳﺖ‬ ‫ﻧﻤﯽ آورد.‬ ‫‪ ‬ﮔﭻ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ آن و ﺷﺮاﯾﻂ ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ ﻣﺤﯿﻂ , 3-1 روز ﻃﻮل ﻣﯽ‬ ‫ﮐﺸﺪ ﺗﺎ ﮐﺎﻣﻼ" ﺧﺸﮏ ﺷﻮد.‬ ‫‪ ‬ﯾﮏ ﻗﺎﻟﺐ ﮔﭽﯽ ﻣﺮﻃﻮب , ﺗﯿﺮه و ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی رﻧﮓ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ و‬ ‫در دق ﺻﺪای ﮔﻨﮓ دارد و ﺑﻮی رﻃﻮﺑﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ. در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﮔﭻ‬ ‫ﺧﺸﮏ , ﺳﻔﯿﺪ و ﺑﺮاق ﺑﻮده و در دق ﺻﺪای ﮐﺎﻣﻼ" واﺿﺤﯽ داﺷﺘﻪ و‬ ‫ﺑﺪون ﺑﻮ و ﻣﺤﮑﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.‬ ‫‪ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﻮرم, ﻋﻀﻮ داﺧﻞ ﮔﭻ را ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳﻄﺢ ﻗﻠﺐ ﺧﻮد‬ ‫ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.‬

ادامه مطلب به صورت PDF را از آدرس زیر دانلود فرمایید :


http://s1.picofile.com/file/7705136555/mazgach.pdf.html
نوع مطلب : گچ در پزشکی 

نكات مهم در مورد گچ گیری در شكستگی

نویسنده :
تاریخ:1392/01/8-00:01

نكات مهم در مورد گچ گیری در شكستگی

وقتی دست یا پا را گچ می‌گیرند

گچ گرفتن به منظور نگه داشتن و حفظ قسمتی از بدن است که صدمه خورده باشد. قالب گچ گیری مانع از حرکت قسمت صدمه دیده می شود تا آن که آن قسمت بتواند سریع تر بهبود یابد. گچ گیری برای استخوان شکسته، پیچ خوردن یا پاره شدن رگ و پی و تاندون به کار می رود.

گچ گرفتن دست

گچ یک وسیله بی حرکت کننده خارجی است که هدف از آن بی حرکت کردن شکستگی های جا اندازی شده، اصلاح بد شکستگی ها و حمایت از مفاصل ضعیف می باشد.

 

انواع گچ گیری

1- گچ چسبی یا پلاستر که خوب به اندام قالب گیری می شود، ولی حداقل 24 ساعت طول می کشد تا کاملا خشک شود. همانطور که گچ گیری خشک می شود، شما احتمالاً احساس گرم شدن در ناحیه صدمه دیده خواهید داشت.
2- قالب گچ فایبر گلاس که سریع تر خشک می شود، محکم تر، ولی گران تر است.
3- گچ گیری اسپیلینت (Splint) یا نیم قالب که در موارد ورم دور محل صدمه دیده به کار می رود. وقتی ورم فروکش کند، پزشک ممکن است نیم قالب گچ را با یک قالب گچ کامل تعویض کند.
4- گچ تنه (اسپیکا) : این نوع قالب در بعضی انواع شکستگی های استخوان ران و جراحی های مفصل ران در کودکان (مانند کودکان مبتلا به دررفتگی مادرزادی لگن) استفاده می شود.
در گچ دست و بازو، اگر انگشتان و مچ دست بیمار جمع شده و قادر به باز کردن آن ها نباشد و بی حسی یا گزگز شدن وجود داشته باشد می تواند از علائم قطع خون رسانی به دست باشد که باید هر چه سریع تر به پزشک مراجعه کرد

خشک شدن گچ

محکم شدن قالب گچ 15 تا 20 دقیقه طول می کشد، اما اگر کاملا خشک نشود، استحکام لازم را ندارد.

خشک شدن کامل 24 تا 72 ساعت طول می کشد که در طی این زمان باید:

- جهت بلند کردن و جابجایی گچ، از کف دست استفاده شود تا فشار انگشتان آن را فرو رفته نکند.

- روی قالب هیچ پوششی نباشد تا سریع تر خشک شود.

- می توان از پنکه یا لامپ های گرمایی جهت سریع تر خشک شدن ناحیه استفاده کرد.

مراقب باشید گچ مرطوب روی سطوح خیلی سفت یا لبه های تیز قرار نگیرد.

 

تسکین درد

- عضو را بی حرکت کرده و با چند بالش بالاتر از سطح قلب قرار دهید.

- از کیسه یخ در کنار محل شکستگی استفاده کنید، اما مواظب باشید گچ مرطوب نشود.

- از داروهای مسکنی که پزشک تجویز کرده استفاده نمایید.

-  اگر درد به علت ورم و فشار بر روی پوست است، با بالاتر قراردادن اندام، ورم و فشار را کم کنید.

- اگر درد بسیار شدید بوده و با این روش ها درمان نشد، به پزشک مراجعه کنید.
 

حفظ عملکرد طبیعی بدن

- تمام مفاصل و اندام های سالم را ورزش دهید تا ضعیف نشوند.

- جهت پیشگیری از ضعیف شدن عضلات در گچ و برای خون رسانی بهتر، هر ساعت یکبار این عضلات را 5 تا 10 ثانیه سفت و سپس شل کنید و انگشتان عضو را باز و بسته کنید.

- انگشتان اندام در گچ را از نظر رنگ، حس،حرکت و گرمی کنترل کنید، چون نشانه خون رسانی و سلامت عصبی اندام است.

در گچ دست و بازو، اگر انگشتان و مچ دست بیمار جمع شده و قادر به باز کردن آن ها نباشد و بی حسی یا گزگز شدن نیز وجود داشته باشد می تواند از علائم قطع خون رسانی به دست باشد که باید هر چه سریع تر به پزشک مراجعه کرد.
بالاتر قراردادن عضو گچ گرفته باعث پیشگیری از ورم، درد و قطع خونرسانی به عضو می شود

زخم فشاری

نقاط مستعد زخم فشاری در قالب های گچی پا شامل پاشنه، قوزک، پشت پا و کشک زانو و در قالب های دست، آرنج و مچ می باشد.

- در صورت وجود درد شدید در نقاط مستعد، بوی بد و مرطوب شدن گچ با ترشحات داخلی به پزشک مراجعه کنید.

- تکه های گچ چسبنده به پوست را بلافاصله پس از گچ گیری از روی پوست بردارید تا به داخل قالب نلغزند.

- در صورت خارش پوست داخل گچ، با گرفتن سشوار سرد از لبه های قالب به داخل آن، خارش را کم کنید.

- در صورت شکسته شدن قالب، خودتان اقدام به اصلاح آن نکنید و به پزشک مراجعه نمایید.

- اگر بیمار ناتوان است، هر دو ساعت یک بار او را تغییر وضعیت دهید تا دچار زخم بستر نشود.

- بالاتر قراردادن عضو گچ گرفته مراقبت بسیار مهمی است که باعث پیشگیری از ورم، درد و پیشگیری از قطع خونرسانی به عضو می شود.
گچ پا

مراقبت از خود

- در گچ پا، حین راه رفتن نباید وزن بدن را روی عضو آسیب دیده اعمال کرد، مگر با اجازه پزشک و استفاده از دمپایی های مخصوصی که سطح پهن و غیر لغزنده ای را برای راه رفتن فراهم می کنند و می توان آن ها را از فروشگاه های لوازم پزشکی تهیه کرد.

- حین راه رفتن می توان گچ دست را با باند یا پارچه ای از گردن آویزان نمود، اما نباید فشار زیادی روی اعصاب گردن وارد شود. پس باید به فواصل استراحت کرده و دست را بالا نگه داشت و نیز گره پارچه نباید روی مهره های گردن بسته شود.

- گچ را به مدت طولانی با پلاستیک نپوشانید، چون باعث تعریق و مرطوب شدن گچ می شود.

- جهت جلوگیری از ترک خوردن و ناصاف شدن گچ، تا خشک شدن کامل بهتر است بیمار روی تشک سفت قرار گیرد.

- جهت سریع تر خشک شدن می توان از لامپ های گرمایی استفاده کرد.

- طی خشک شدن نباید زیر سر و شانه ها بالش قرار داد، زیرا باعث فشار به قفسه سینه می شود.

- جهت جلوگیری از آلودگی گچ با ادرار و مدفوع، قبل از هر بار دفع یک پلاستیک خشک و تمیز زیر محل مخصوص دفع قالب گچی قرار دهید و لبه های آن را به طرف بیرون برگردانید.

- پوست در تماس با لبه گچ را روزانه از نظر زخم بررسی کرده و با انگشتان ماساژ دهید.
احساس حبس شدن در فضای تنگ و بسته باعث اضطراب کودک می شود که حمایت نزدیکان می تواند به او آرامش دهد

- ممکن است کودک دچار کند شدن حرکات گوارشی، تهوع و استفراغ شود که باید به پزشک اطلاع داد.

 

برداشتن گچ

- پس از برداشتن گچ فعالیت های عضو و اعمال وزن روی آن را تدریجا شروع کنید، چون عضو سفت و ضعیف است.

- در صورت وجود ورم، عضو را بالاتر از سطح قلب قرار دهید.

- به دلیل وجود سلول های پوستی مرده، پوست خشک و پوسته پوسته است و سریعا زخم می شود، پس آن را نخارانید، به آرامی شسته و با محلول های نرم کننده مرطوب کنید.

 

در این شرایط به پزشک مراجعه کنید

- انگشتان دست یا پایتان به رنگ کبود یا خاکستری درآمده باشد.

- حرکت دادن انگشتان دست یا پایتان سخت شده است.

- احساس می کنید محل گچ گرفتگی تنگ شده و فشار می آورد.

- دست ها یا پایتان بی حس شده، یا سوزن سوزن می شود.

- زیر گچ گرفتگی احساس فشار یا سوزش می کنید.

- از ناحیه گچ گرفتگی، بوی بدی به مشام می رسد.

- ناحیه گچ گرفته درد دارد و شدیدتر می شود.

- تبی بالاتر از 38 درجه سانتیگراد دارید.


نوع مطلب : گچ در پزشکی 

گچ و آتل (اسپلینت) به چه صورت برای درمان شکستگی ها استفاده میشوند

نویسنده :
تاریخ:1392/01/7-14:45

گچ و آتل (اسپلینت) به چه صورت برای درمان شکستگی ها استفاده میشوند


اسامی گچ و آتل برگردان دو کلمه Cast و Splint هستند.
هدف اصلی استفاده از گچ یا آتل حمایت از استخوان آسیب دیده، مفصل صدمه دیده و دیگر بافتهای اندام است. آنها درد و تورم اندام را کاهش داده و موجب کم شدن اسپاسم عضلات میشوند. بیشترین مورد استفاده گچ و آتل در درمان پیچ خوردگی مفاصل و بیحرکت کردن شکستگی ها است.
آتل یا اسپلینت در واقع یک گچ نصفه است، بنابراین در اندامی که احتمال دارد تورم پیدا کند یا تورم آن بیشتر شود از آن استفاده میشود.

 
گچ گیری اندام به چه معنا است

یکی از روش های بیحرکت کردن شکستگی بعد از جااندازی آن استفاده از گچ گیری است. نام اصلی و درست این روش Cast است و چون اولین بار از گچ ( این ماده همان گچ ساختمانی است که مواد دیگری را برای بهبود کارکرد به آن اضافه کرده اند) برای این کار استفاده شد در زبان فارسی به گچ گیری معروف شده است. امروزه در بسیاری از موارد از مواد جدیدتری مانند فایبرگلاس برای Cast استفاده میشود با این حال برای سهولت، ما از عبارت گچ و گچ گیری بجای Cast استفاده میکنیم.
مصطلح است که مثلا گفته میشود پایم را گچ گرفته ام یا دکتر دستم را گچ گیری کرده است.

 
فایبر گلاس چیست

نوارهای فایبرگلاس از جنس بافته ای مخصوصی است که به نوعی رزین آغشته میشود. فایبرگلاس سبک و مقاوم است و خلل و فرج آن بیشتر از گچ است. این خلل و فرج موجب میشوند هوا بهتر به پوست اندام بیمار برسد. به عبارت دیگر اندام راحت تر تنفس میکند. همچنین فایبرگلاس کمتر از گچ مانع اشعه ایکس است و بهتر میتوان از طریق رادیوگرافی استخوان را از ورای آن دید. در عوض گچ ارزانتر است و در بعضی مناطق بدن شکل دهی به آن راحت تر است.
اندام گچ گرفته را میتوان عکسبرداری کرد و گچ یا فایبرگلاس مانع دیدن استخوان ها با رادیوگرافی نمیشود.


آتل یا اسپلینت چیست

Splint که در زبان فارسی به آن آتل میگویند در واقع یک نوع Cast است که از یک طرف باز است. مثلاً آتل ساق بصورت یک نیم استوانه فقط در پشت ساق قرار میگیرد و جلوی ساق آزاد است. آتل ممکن است به توسط پزشک با استفاده از گچ یا فایبرگلاس برای بیمار و به اندازه اندام بیمار درست شود و یا ممکن است از آتل های آماده استفاده شود.

آتل های آماده در اندازه های مختلف و از جنس پلاستیک یا مواد دیگری ساخته میشود. این آتل ها را میتوان راحت تر و سریع تر استفاده کرد. همچنین میتوان آنها را با باند های ولکرو که به آن متصل است، سفت و شل کرد و به راحتی آنها را از بدن جدا کرد.                      نوع مطلب : گچ در پزشکی شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic